De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor alle websites (hierna te noemen: “Websites”) die door De Nederlandse Omroep of een van haar dochterondernemingen en handelsnamen (hierna gezamenlijk te noemen: “De Nederlandse Omroep”) beheerd worden.

 

Aansprakelijkheid
Op de Websites is een disclaimer van toepassing. De Nederlandse Omroep spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op de Websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties. De Nederlandse Omroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van de Websites, uit de onbereikbaarheid van de Websites, uit de toelevering van via de Websites gevraagde diensten, uit bijdragen die door derden op de Website zijn geplaatst of uit het afgaan op informatie die op de Websites wordt verstrekt. De Nederlandse Omroep is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar sites van derden en informatie die op deze sites te vinden is.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle eigendomsrechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal inclusief maar niet beperkt tot alle teksten, foto’s, beelden, geluiden, formats, merken en programmatuur van de Websites zijn voorbehouden aan De Nederlandse Omroep en/of haar licentiegevers. De inhoud van de Websites is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van De Nederlandse Omroep vereist.

 

Bijdrage Gebruikers
Op sommige pagina’s op de Websites is het mogelijk voor bezoekers/gebruikers van de Website (hierna te noemen: “Gebruikers”) om een bijdrage aan de Website te leveren door middel van bijvoorbeeld deelname aan een forum, chat, het plaatsen van teksten of audio- of beeldmateriaal en/of het aanleveren van ideeën of concepten etc. (hierna te noemen: “Bijdragen”). Ten aanzien van de Bijdragen geldt het volgende:

  •  Gebruikers leveren hun Bijdragen op eigen titel en verantwoordelijkheid. De redactie van de Website bekijkt de Bijdragen niet vooraf – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven- en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid. De Bijdragen geven niet de mening of het beleid van De Nederlandse Omroep weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan via links op de Websites kennis genomen kan worden;
  • Gebruikers garanderen dat ze geen Bijdragen op de Website zullen plaatsen die op enige wijze in strijd is met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer geldt, zoals bijvoorbeeld beledigende, kwetsende, lasterlijke, racistische en/of politiek incorrecte materialen;
  • De Nederlandse Omroep behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bijdragen, om welke reden dan ook, van de Website onmiddellijk te verwijderen;
  • Gebruikers garanderen dat zij over alle (intellectuele eigendoms-) rechten van de Bijdragen beschikken, dan wel dat zij ter zake het gebruik van de materialen in de Bijdragen een licentie hebben verkregen en vrijwaren De Nederlandse Omroep ter zake voor mogelijke aanspraken van derden;
  • Gebruikers dragen alle intellectuele eigendomsrechten op de Bijdragen over aan De Nederlandse Omroep door middel van de plaatsing van de Bijdragen op de Website. Indien overdracht op deze wijze niet mogelijk is zullen Gebruikers medewerking verlenen aan de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de Bijdragen aan De Nederlandse Omroep;
  • Gebruikers stemmen door plaatsing van de Bijdragen op de Website ermee in dat De Nederlandse Omroep gerechtigd is de Bijdragen onbeperkt en ongeacht welke wijze van exploitatie in iedere vorm van media, te exploiteren zonder gehouden te zijn hiervoor een vergoeding te verstrekken aan Gebruikers;
  • De Nederlandse Omroep behoudt zich het recht voor om ingezonden Bijdragen in te korten en aan te passen;
  • De Gebruikers zullen de Websites niet gebruiken voor het verzenden van spam, grote gegevensbestanden of virussen waardoor het functioneren van de Websites bedreigd wordt;
  • De Gebruikers zullen geen commerciële uitingen op de Websites plaatsen;

 

Samenwerking met derde partijen
De Nederlandse Omroep werkt voor een aantal aanbiedingen op haar Websites samen met derde partijen. Indien diensten of producten worden geleverd en uitgevoerd door derde partijen verwijst De Nederlandse Omroep voor de voorwaarden waaronder deze diensten of producten worden geleverd nadrukkelijk naar de voorwaarden van deze partij. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur de internetredactie een mailtje!

 

Persoonsgegevens
De Nederlandse Omroep verwerkt persoonsgegevens bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of ten behoeve van deelname aan een programma, spel, wedstrijd of het uitvoeren van een (al dan niet betaalde) registratie, abonnementsvorm of transactie van of met De Nederlandse Omroep. Het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor De Nederlandse Omroep, zij hanteert hierbij de strikte Europese richtlijnen die in Nederland gelden voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Zie ook het privacyverklaring van De Nederlandse Omroep (zie Privacy Policy op onze website).

 

Cookies
De Nederlandse Omroep zal de Website en de diensten die zij via de Website aanbiedt, aanbieden en de gegevens van de Gebruikers verwerken in overeenstemming met het Privacy- & Cookiebeleid van De Nederlandse Omroep. Het Privacy- en Cookiebeleid is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van dit Privacy- en Cookiebeleid en daarmee akkoord te gaan.

 

Rechtskeuze
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door De Nederlandse Omroep aangepast worden. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Versie 2.6
Augustus 2019